Kleuterschool “De kleine Sem” (Hoogstraten)

Onze zorg/leerlingenbegeleiding

Het is belangrijk dat we de ontwikkeling van kinderen van nabij volgen. Kleuterleerkrachten die in een leefgroep staan moeten goed de ontwikkelstappen van kleuters van 2.5 tot 6 kennen. Het is immers belangrijk goed te volgen of kleuters goed en breed evolueren.
De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder grote problemen/zorgen. Het opvoeden door de ouders en de school gaat vanzelf. Voor deze kinderen is een doordacht, evenwichtig en breed aanbod voldoende.
Bij sommige kinderen is er nood aan meer ondersteuning bij opvoeding en onderwijs. Vandaar het belang om oog te hebben voor de ontwikkeling van de kinderen en passende interventies te plannen.

Leerlingenbegeleiding

We observeren kleuters en kijken of ze voldoende in ontwikkeling zijn en blijven via de duimenkaart. Voor elk ontwikkelveld hebben we duidelijke observatiestappen afgesproken. Kinderen die langzamer of sneller evolueren dan verwacht volgen we extra op en bieden hen begeleiding waar nodig. We werken hiervoor samen met ouders, CLB, pedagogische begeleidingsdienst, VOKAN en externen.

MDO

Op regelmatige wijze bespreken we de positieve kenmerken van een kind en zijn/haar ondersteuningsbehoeften bij opvoeding/onderwijs in een MDO. Tijdens een MDO moeten we onze begeleiding evalueren en eventueel bijsturen.
We gebruiken hierbij volgende zorgvraaganalyse:
Wat zijn de positieve kenmerken van dit kind? Wat is/zijn de hulpvragen? Wat is/zijn de ondersteuningsbehoeften? Waar wil ik aan werken? Welke zorgvragen komen eerst aan bod? Hoe kan ik de positieve aspecten van deze kleuter inzetten bij zijn ondersteuningsbehoefte? Wat wil ik bereiken? Welke doelen heb ik? Hoe en waarmee gaan we daar aan werken? Hoe kan ik hierbij aansluiten bij zijn/haar leefwereld? Hebben onze tussenkomsten positief effect op de ontwikkeling van het kind?
Wanneer de ontwikkeling van het kind positief evolueert, kunnen we stapjes verder zetten. Als de geplande interventies niet het gewenste effect hebben, moeten we ons hier betreffende vragen stellen; hebben we het aanbod vaak genoeg gedaan? Kinderen leren door herhaling, een interventie is geen eenmalige, losstaande activiteit. Het is ook belangrijk dat je interventies aanbrengt in verschillende situaties en op verschillende manieren zodat ze transfer kunnen maken van het geleerde. Wanneer de ontwikkeling van een kind vastloopt ondanks genomen interventies moeten we in team bekijken of een doorverwijzing naar externe begeleiders zinvol is.
Verwijs bij de voorbereiding van een MDO naar de eventuele zorggroepjes, deze moet je niet bij elk MDO opnieuw noteren. Noteer een gewoon MDO bij info.

Gespecialiseerde leerkrachten

De leerkrachten hebben allemaal een degelijke opleiding genoten als kleuteronderwijzer(es). Voor de leerkracht bewegingsopvoeding kiezen we bij voorkeur iemand met een gespecialiseerd diploma. Elke leerkracht geeft uiteraard activiteiten in alle ontwikkelvelden in de eigen klas.
We hebben ervoor gekozen om elke leerkracht ook in (een) bepaald(e) ontwikkelveld(en) te laten specialiseren. Zij hebben zich op pedagogische studiedagen en via individuele nascholingen en/of zelfstudie steeds verder ontwikkeld. Door extra veel tijd te besteden aan het ‘eigen’ ontwikkelveld en hierover te lezen, experimenteren, exploreren groeit de ervaring. Deze nieuwe inzichten worden dan onderling aan elkaar doorgegeven via teamteaching of door overlegmomenten. Via het werken met schatkisten per project wordt de kennis automatisch en verzekerd aan elkaar doorgegeven. Voor sommige domeinen werken de leerkrachten hiervoor in duo’s om zich door onderling overleg en samenwerking nog verder te specialiseren.
Via het samenwerken aan een project via ons digitaal systeem Broekx wordt de expertise van elk individu nog meer voor het team ingezet.

De specialisaties van de leerkrachten zijn: persoonsgebonden ontwikkeling; motorische en zintuiglijke ontwikkeling; ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld; mediakundige ontwikkeling; muzische ontwikkeling; taalontwikkeling; ontwikkeling van wiskundig en Rooms-katholieke godsdienst. Zo nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid op voor het bieden van een breed aanbod aan al onze kleuters.