Kleuterschool “De kleine Sem” (Hoogstraten)

Interventies plannen

Aan de hand van de antwoorden op de zorgvragen kunnen we interventies plannen. Bepalen en plannen van interventies betekent dat we op zoek gaan naar stimulerende tussenkomsten “op maat van elk kind”. Eventueel kunnen de diagnostische observaties naast ons kleutervolgsysteem gebruikt worden, meestal volstaat echter onze kleutervolgfiche.
Elke klas heeft een zorgkaft voor de kleuters van de eigen klas.
Elke gespecialiseerde leerkracht maakt voor zijn/haar zorggroepje een observatiekaft.
Steek het zorgkader van jouw ontwikkelveld hierin.
Lees voor elk kind in je zorggroep de beginsituatie en evaluaties in Broekx.
Maak voor de zorg zoveel mogelijk een lesvoorbereiding met een duidelijke titel en een doel in de focus. Verzamel deze in een kaft of in Broekx zodat je een verzameling binnen je ontwikkelveld opbouwt. Zet de titel van je interventie in je agenda.
We gebruiken per kind voorlopig de observatielijsten die horen bij het boek van Marc Boone. (zie onder) Dit moet je niet volledig invullen. Duid met fluo een focus aan voor elk kind waarmee je werkt.
Daarnaast hoort er nog een blanco observatieblad bij ivm welbevinden, betrokkenheid en evolutie. Je moet niet bij elke activiteit evalueren. Vul enkel belangrijke observatie in. Ook als het elke keer hetzelfde is moet je dat niet telkens opnieuw schrijven.
Vat belangrijke dingen samen in het onderdeel zorg in het leerlingvolgsysteem. Per ontwikkelveld is er een apart luikje. Evalueer met HGW-analyse: Wat zijn de positieve kenmerken van dit kind? Wat is/zijn de hulpvragen? Ondersteuningsbehoeften? Waar wil ik aan werken? Welke zorgvragen komen eerst aan bod? Hoe kan ik de positieve aspecten van deze kleuter gebruiken? Wat wil ik bereiken? Welke doelen heb ik? Hoe en waarmee gaan we daar aan werken?. Schrijf er telkens de datum bij. Zeker een begindatum en einddatum is belangrijk.

Occasioneel wanneer de gelegenheid zich voordoet. Systematisch gepland klassikaal
in groepjes
individueel
door de klasleerkracht
door een zorgleerkracht, co-teaching
door externen
Aansluitend bij de specifieke zorgvragen en ondersteuningsbehoefte. Vertrek vanuit positieve kenmerken van deze kinderen. Activiteiten die deze kinderen een goed welbevinden geven. Aansluitend bij interesses en leefwereld.
Passend binnen je leerkrachtenstijl. Passend in tijd en ruimte. Gefaciliteerd in tijd en ondersteuning. Geclusterd waar mogelijk.
Extra aandacht voor eenvoudige dagelijkse activiteiten. Stimuleren van ontwikkeling door aanbieden van activiteiten en materialen. Oefenen (van kennis vaardigheden) op een experimenterende, niet resultaatsgerichte wijze. Oefenen (van kennis en vaardigheden) op speelse maar gestructureerde wijze.

Voor de zorggroepjes hebben we ervoor gekozen om te vertrekken van het boek: “Kleuters met extra zorg. Een werkboek vol handelingsplannen”, Marc Boone, Plantyn , ISBN 978-90-301-8195-8
Het is een overzichtelijk, gestructureerd en hanteerbaar werkboek voor een deskundige aanpak van risicokinderen. Het biedt voor elk soort probleem dat zich bij een kleuter kan voordoen, een handelings- of remediëringsplan. In totaal gaat het om handelingsplannen, samengebracht rond zeven probleemgebieden: wiskundige initiatie, leesinitiatie, motoriek (en schrijfinitiatie), taal- en spraakontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel- en werkhouding.
Dit werkboek is erop gericht de kleuter vooral positieve feedback te geven. Op een doelbewuste en systematische wijze kan je als leerkracht werken aan de individuele problemen van het kind, en dat op een speelse manier. We gebruiken de bijbehorende observatielijsten ter ondersteuning om binnen een bepaald domein dieper en breder te observeren.